About the Post

Author Information

Interview with Toomas Talts (Estonia)

Jätkame meie rubriiki, kus BASE-hüppajad jagavad oma kogemust ning natuke tutvustavad end meie lugejatele. Täna vestleme Tallinn TV Tower B.A.S.E. Boogie 2012 korraldajaga ning eesti BASE-hüppajaga – Toomas Talts, a.k.a. Ekstremist.

Tere, Toomas. Kust tuli idee korraldada sellist üritust nagu Tallinn TV Tower BASE Boogie?

Kui Tallinna Teletorni vaadata, siis on kohe selge, et sellest tornist peab hüppama ja et siin on vaja BASE Boogie korraldada. Idee on olnud mitu aastat, aga see ootas oma aega. Praegu, mil torn on renoveeritud ja seal töötavad BASE Boogiest huvitatud inimesed, on väga hea ajastus.

Mida oodata ürituse raames? Kindlasti midagi huvitavat publiku jaoks?

Siia tuleb kokku 50 hüppatajat üle maakera, nende seas mõnedki absoluutsesse maailma tippu kuuluvad. Teletorni Boogie-l saavad pealtvaatajad oma silmaga BASE hüppamist näha, enamus inimesi ei näe seda kunagi.

Kohe peale Tallinn TV Tower BASE Boogie stardib veel üks suurüritus? Kas Sa saad meile ka natuke selle kohta rääkida?

Parasummer on Eesti Langevarjuklubi hüppelaager Pärnus, mis tuleb kohe peale Teletorni Boogiet. Seal hüpatakse lennukist ja erinevalt Teletornist on Pärnus ka igal soovijal võimalik ise hüpata. Sinna tuleb kokku veelgi rohkem inimesi ja publiku jaoks toimub näiteks Pärnu randa maandumine.

Natuke enda kohta. Kes on Toomas päris elus? Kaua Sa juba tegeled langevarjundusega?

Igapäevases elus olen ma ettevõtja, me teeme oma tarkvaraga inimeste elu lihtsamaks ja suurettevõtete äri paremaks. Lisaks olen ma doktorant Tampere Tehnikaülikoolis ja töötan teadlasena uurimisgrupis, kus tegeleme elektriautode laadimise optimeerimisülesannetega.

Kus ja millal oli Sinu esimene BASE-hüpe? Võib olla natuke rääkid oma osavõtul BASE maailmarekordis Norras aastal 2010?

Minu esimene BASE hüpe oli aastaid aastaid tagasi ja tegin selle, nagu paljud, Horvaatias Limska Draga sillalt. Paar aastat tagasi hüppasime Norras maailmarekordi, mis kehtib tänaseni. Hüppasime 53-kesi kalju otsast. See üritus tuli väga hästi välja, oli turvaline ja pakkus väga lahedat hüppamise lusti.

Sinu soovitused inimestele, kes tahaksid proovida langevarjuhüpet?

Langevarjuga hüppamine on kindlasti midagi, mis teeb inimesele head. See avardab maailmapilti ja teeb alati tuju heaks. Mis puudutab BASE hüppamist, siis alustama peaks ikka ja alati langevarjutamisest, seal end harima ja kogemust koguma. Seejärel saab juba proffide käe all BASE hüppamisega alustada. Oluline on, et keegi tark alati nõu annaks ja suunaks. Kaasaegne langevarjutamine ei ole iseenesest ohtlik, kuid inimene ise võib selle enda jaoks ohtlikuks muuta. BASE on igal juhul väga ohtlik spordiala ja sellega tegelemiseni viib põhjalik ettevalmistus ja siis juba koolitus ning siis väikeste sammudega hüppajakarjääril edenemine.

Tänud Sulle vestluse eest ning soovime ilusat hooaja algust.

Näeme 🙂

-Toomas Talts-

(originaaltekst)

 

Продолжаем нашу рубрику, в которой бейсджамперы делятся своим опытом и немного рассказывают о себе нашим читателям. Сегодня беседуем с организатором Tallinn TV Tower B.A.S.E. Boogie 2012 и эстонским бейсджампером – Toomas Talts, a.k.a. Ekstremist.

Привет, Toomas. Откуда пришла идея организовать такое мероприятие как Tallinn TV Tower BASE Boogie?

Если посмотреть на Таллиннскую Телевышку, то сразу становится ясно, что с неё можно прыгать и нужно организовывать бейс-фестиваль. Идея сама по себе появилась несколько лет назад, но просто ждала своё время. Сейчас, когда Телевышка отреставрирована и в ней работают люди, которые заинтересованы в бейс-мероприятии, как раз самое время.

Что ждать в рамках мероприятия? Наверняка что-то интересное для публики?

На фестивале будет 50 бейсджамперов со всего мира, в том числе некоторые мировые знаменитости. На мероприятии зрители могут своими глазами увидеть что такое бейсджампинг, т.е. именно то, что большинство никогда в повседневной жизни не увидит.

Сразу после Tallinn TV Tower B.A.S.E. Boogie стартует ещё одно большое мероприятие. Можешь немного рассказать и про него?

Parasummer это организуемые Парашютным Клубом Эстонии скайдайв-буги в Пярну, которые начинаются сразу после Tallinn TV Tower B.A.S.E. Boogie. Прыжки проходят с самолёта и, в отличие от Таллиннской Телевышки, в Пярну может прыгать абсолютно любой желающий. Там соберётся ещё большее количество участников и для публики к примеру будет интересно традиционное приземление парашютистов на Пярнуском пляже.

Немного о себе. Кто Toomas в реальной жизни? Как долго ты уже занимаешься парашютным спортом?

В повседневной жизни я предприниматель, мы разрабатываем программы, которые делают жизнь людей легче, а бизнес больших компаний лучше. Плюс к этому я докторант Тампереского Технического Университета, и работаю учёным в исследовательской группе, где занимаемся задачами оптимизации зарядки электроавтомобилей.

Где и когда был твой первый бейспрыжок? Может немного расскажешь о своём участии в бейс-рекорде 2010-го года в Норвегии?

Мой первый бейспрыжок был годы и годы назад и сделал я его, как и большинство, в Хорватии с моста Limska Draga. Пару лет назад действительно прыгали мировой рекорд в Норвегии, который действует и поныне. 53 бейсджампера прыгнули одновременно со скалы. Мероприятие прошло просто замечательно, было безопасно организовано и предложило замечательные прыжки.

Твои пожелания людям, которые хотят попробовать прыжок с парашютом?

Прыжки с парашютом несомненно это то, что доставляет людям радость. Парашютный спорт сам по себе расширяет кругозор и всегда делает настроение лучше. Что касается бейсджампинга, так начать нужно обязательно с парашютного спорта (читай, прыгать с самолёта – пометка редактора), чтобы отточить навыки и набраться опыта. После этого уже под руководством профессионала можно начать прыгать бейс. Важно, чтобы кто-то мудрый всегда направлял и давал нужный совет. Современный парашютный спорт сам по себе не опасен, но человек может сам для себя сделать его опасным. Бейсджампинг же в любом случае очень опасный вид спорта и до него ведёт долгий путь основательной подготовки, и потом уже курс обучения, а далее маленькими шажочками продвижение прыжковой карьеры.

Спасибо Тебе за беседу и хорошего начала сезона.

Увидимся 🙂

-Toomas Talts-

(перевод текста by Sass)

 

We continue our column, where BASE jumpers share their experience and talk a little about themselves. Today we are talking with Tallinn TV Tower B.A.S.E. Boogie 2012 organizer and estonian BASE jumper – Toomas Talts, a.k.a. Ekstremist.

Hello, Toomas. When You got an idea to organize such event like Tallinn TV Tower B.A.S.E. Boogie?

When You see our Tallinn TV Tower it is pretty obvious that it is possible to jump from there and need to organize an BASE event. Idea came few years ago, but it was waiting for a right timing. And now, when Tallinn TV Tower is being renovated and there are working people who are interested in BASE jumping, is a very good time for Boogie.

What can we see on this event? Definetelly something interesting for a public?

There will be 50 BASE jumpers from around the world and some top famous names in BASE jumping aswell. At this event You can see by Your own eyes what BASE jumping is about – an excellent view what You can not see in usual life.

Right after Tallinn TV Tower B.A.S.E. Boogie will start another major parachting event. Can You tell us a little about it?

Parasummer is a skydive boogie in Pärnu held by Skydive Estonia skydiving club. It will start right after the Tallinn TV Tower B.A.S.E. Boogie and every person, who wish to jump from a plane, can absolutley participate in this event. There will be a lot of people and interesting schedule – for example, traditional beach landing in Pärnu.

A little about yourself. Who is Toomas in a real life? For how long You have been in a parachuting sports?

In everyday life Im a entrepreneur, we are doing some programms, which change people´s life easier and big company´s business better. Im also PhD student in Tampere University of Technology and a scientist in a research group, where we do optimizing tasks in charging for an electrical cars.

When and where You did Your first BASE jump? Maybe You can tell us a little about Your participation in BASE world record in Norway at year 2010?

My first BASE jump was a years and years ago and like most of people it was from Limska Draga bridge in Croatia. A couple years ago we jumped a BASE wolrd record in Norway. 53 BASE jumpers simultaneously did a jump from cliff. This event was good organized, very safe and offered a very fun BASE jumping.

Your suggestions to people, who want to try a parachuting sports?

Jumping with a parachute is definetelly something that makes good to people. It extends a wolrd picture and makes mood better. If about BASE jumping, then it is very important to start with a regular skydiving jumps from a plane, when You can gather experience and make skills better. After that it is possible to BASE jump, but only with a professional´s supervising. It is important when someone wise can give an advice in a right direction. Modern skydiving is not a big danger in itself, but people who´s doing it can change it dangerous. BASE jumping in any case is a very dangerous sport and before that should be a big preparation work, then course and then step by step progress in a jumping career.

Thanks for a chat and Blue Skies.

See You 🙂

-Toomas Talts-

(translation by Sass)

Tags: , , , , , , , , , , , ,

One Response to “Interview with Toomas Talts (Estonia)”

  1. A #

    Nõnda nägi see maa pealt vaadatuna välja, kui Norras 53-kesti kaljult alla hüpati:
    http://www.youtube.com/watch?v=gvXCKoBH1Vg

    30. Apr 2012 at 03:28 Vasta

Leave a Reply